Zapraszam do wspó³pracy i kontaktu: jednicki@hornnet.pl lub telefonicznie.